Hibari Hostel , kyoto

photograph : Kaneko Kojo

models : Mitsumasa Sakamoto , Tatsuya Shinkai , Marie Kawaguchi

direction : Marie Kawaguchi